Zdobyte informacje mają pomóc przedsiębiorcy podjąć decyzję o współpracy lub ustalić kierunek rozwoju, dzięki dokładnej znajomości tego, jak działa konkurencja. Detektyw radzi, by powierzyć przeprowadzenie wywiadu gospodarczego agencji detektywistycznej, ponieważ zbieranie i analizowanie danych wymaga doświadczenia i umiejętności. Przedsiębiorca może co prawda podjąć się sprawdzenia kontrahenta na własną rękę, ale jest to bardzo pracochłonne i niejednokrotnie skomplikowane. Samodzielne sprawdzanie partnera biznesowego wymaga ustalenia czy figuruje on w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub z ewidencji działalności gospodarczej i jakim kapitałem dysponuje, czy wobec kontrahenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub naprawczego. Sprawdzając rzetelność kontrahenta przedsiębiorca winien także sięgnąć do bazy danych biura informacji gospodarczej (BIG) celem ustalenia czy tam figuruje.

Skorzystanie natomiast z usług wyspecjalizowanej agencji detektywistycznej gwarantuje sprawne i profesjonalne przeprowadzenie wywiadu gospodarczego na temat kontrahenta i jego powiązań biznesowych oraz politycznych mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia z nim biznesu. Detektyw wyjaśnia, że punktem wyjścia jego działań wywiadowczych jest dokładne poznanie majątku partnera biznesowego. Ma to o tyle istotne znaczenie, że i m wyższa jest wartość transakcji zawieranych z kontrahentem, tym większe niebezpieczeństwo utraty środków firmy. Doświadczony detektyw, podejmując się przeprowadzenia wywiadu gospodarczego musi także uwzględnić, że majątkiem sprawdzanej firmy są nie tylko środki trwałe, nieruchomości i ruchomości, ale również know-how pracowników, bazy danych blogi i artykuły, które na siebie zarabiają, a także sama marka firmy i jej pozycja rynkowa. Jednym z najpowszechniejszych źródeł o kontrahencie SA dane zawarte na jego stronie internetowej, a także rekomendacje od obecnych partnerów i opinie klientów.

Pomoc doświadczonego detektywa jest szczególnie wskazana przy sprawdzaniu kontrahenta zagranicznego. Dane o jego funkcjonowaniu na rynku SA trudniejsze do uzyskania. Wywiad gospodarczy przeprowadzony przez detektywa dostarczy miarodajnych informacji o dokładnym miejscu prowadzenia działalności przez zagranicznego kontrahenta, jakimi on dysponuje majątkiem i jaką ma reputację. Oprócz zgromadzenia informacji o partnerze biznesowym ważną rolą detektywa jest analiza zgromadzonych danych i wyciągnięcie i z tej analizy wniosków, które ułatwią podjęcie opłacalnej i bezpiecznej decyzji o współpracy z potencjalnym partnerem biznesowym.

Kontakt