Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia sprawy rozwodowej, które należy złożyć w sądzie to:

 • pozew o rozwód
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
 • zaświadczenie o zarobkach osoby wnoszącej pozew

Do pozwu dołączane są dowody, które są przedstawiane przed sądem w trakcie rozprawy rozwodowej. Sam wzór pozwu o rozwód można pobrać z Internetu lub poprosić o pomoc prawnika w stworzeniu go.
Jeśli obie strony są zgodne co do rozwodu, sąd może zaniechać orzekania o winie. W przypadku sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie sąd decyduje, czy wina leży tylko po stronie jednego z małżonków czy obydwoje są winni rozkładu pożycia.
W skład sprawy rozwodowej wchodzą 3 etapy. Pierwszym z nich jest złożenie pozwu o rozwód do sądu. Po złożeniu pozwu sąd wszczyna proces rozwodowy, po czym drugi z małżonków otrzymuje odpis pozwu. Po odpowiedzi pozwanego, powód (czyli osoba składająca pozew) może zmienić swoje stanowisko lub pozostać przy wcześniejszych ustaleniach. Drugim etapem sprawy jest rozprawa i postępowanie dowodowe. W trakcie rozprawy małżonkowie przedstawiają swoje racje popierając je dowodami. Gdy małżeństwo nie ma wspólnych dzieci, sąd ogranicza się najczęściej do przesłuchania jedynie małżonków. Jeżeli jednak małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd przesłuchuje świadków, korzysta z opinii psychologicznej dotyczącej dzieci, a także analizuje wywiad środowiskowy. Koniec sprawy rozwodowej następuje z chwilą zamknięcia przez sąd sprawy i ogłoszenia wyroku. Strony mogą skorzystać również z apelacji i odwołać się do sądu II. Instancji, jeśli tego nie zrobią wydany przez sąd wyrok staje się prawomocny.
W pozwie rozwodowym przedstawiane są wszystkie dowody przeprowadzane na rozprawie. Potwierdzają one twierdzenia jak i przyczyny, z powodu których doszło do rozwodu.

Przyczyny zawinione, które należy poprzeć dowodami to m.in.:

 • odmowa współżycia płciowego
 • opuszczenie małżonka
 • alkoholizm, narkomania, hazard
 • przemoc, agresja, groźby
 • niewierność
 • zaniedbywanie rodziny i obowiązków domowych
 • nieetyczne postępowanie

Do przyczyn niezawinionych, które również popierane są dowodami należą:

 • choroba psychiczna
 • inne choroby
 • różnice charakterów (tu najczęściej zeznania świadków)
 • niedobór seksualny

Dowody winy to raporty policyjne, obdukcje lekarskie, wypisy z izby wytrzeźwień, zaświadczenia o odbywaniu terapii odwykowej, wypisy ze szpitala, dowody zdrady zebrane samodzielnie lub przez detektywa oraz zaświadczenia lekarskie.

O władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem decyduje sąd. W wyroku orzekającym sąd rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem i decyduje o wysokości kosztów ponoszonych przez każdego z małżonków na dziecko.

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego podczas rozwodu jest konieczne. Aby uzyskać alimenty, należy złożyć pozew o alimenty do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W pozwie podaje się, wysokości alimentów i przedstawia usprawiedliwione potrzeby. Trzeba również sporządzić listę comiesięcznych wydatków na opłaty mieszkaniowe, ubrania, jedzenie, szkołę, itp.

Kontakt