Udowodnienie winy współmałżonka w procesie rozwodowym

Rozwód bez orzekania o winie ma miejsce, gdy małżonkowie uważają, że oboje w równym stopniu przyczynili się do rozpadu ich małżeństwa. Rozwód z winy jednego z małżonków wymaga przedstawienia dowodów na to, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków jednym z głównych dowodów są zeznania stron oraz zeznania świadków, które należy zweryfikować innymi dowodami. Takimi dowodami są odpowiednie dokumenty. Sprawność i szybkość postępowania rozwodowego zależy od jakości jego przygotowania i zakończenia, a co więcej od uzyskania korzystnego dla strony wszczynającej proces rozwodu orzeczenia sądu.

Czynniki determinujące winę małżonka za rozkład pożycia.
W świetle przepisów prawa małżonek może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za rozkład pożycia, gdy jeden z małżonków dopuścił się czynów zawinionych, naruszających przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Do takich działań należą w szczególności groźby bezprawne, odmowa współżycia fizycznego, pijaństwo, stosowanie przemocy, a także zdrada małżeńska.

Skutki prawne rozwodu z wyłącznej winy małżonka.
Rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne, w tym to, że partner, o którym wiadomo, że jest winny rozkładu pożycia, nie może dochodzić świadczeń alimentacyjnych od strony niewinnej.

Dowody mające na celu wykazanie rozkładu pożycia małżeńskiego.
Typowymi dokumentami wskazującymi na winę współmałżonka są dokumenty potwierdzające akt przemocy domowej, dokumenty potwierdzające problem alkoholowy, dokumenty potwierdzające zdradę małżeńską, czy też dokumenty potwierdzające uprawianie hazardu przez małżonka. W uzyskaniu takich dokumentów moja pomoc jako krakowskiego prywatnego detektywa, który w ramach swoich uprawnień może takie dokumenty uzyskać, może być niezwykle ważna.
Podstawowym dokumentem potwierdzającym stosowanie przemocy w rodzinie jest zaświadczenie wystawione przez biegłego lekarza sądowego lub uprawnionego lekarza wykonującego badanie w ramach kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsze z tych zaświadczeń lekarskich jest odpłatne, natomiast zaświadczenia drugiego rodzaju można uzyskać bezpłatnie. Kolejnym dokumentem przydatnym do udowodnienia stosowania przemocy w rodzinie jest dokument potwierdzający wszczęcie procedury „niebieskiej karty”. Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie możliwe jest dokonanie ustaleń ilustrujących tło i przebieg przemocy w rodzinie. Ponadto takim dokumentem może być policyjna informacja o okolicznościach przeprowadzonych interwencji w miejscu zamieszkania stron.

Dokumentami potwierdzającymi problem alkoholowy współmałżonka są w szczególności wyciągi z izby wytrzeźwień lub skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, a także informacje uzyskane od policji dotyczące jego stanu trzeźwości w trakcie interwencji.
W zbieraniu takich dokumentów możesz również liczyć na moją profesjonalną pomoc jako detektywa.
Z perspektywy mojej praktyki detektywistycznej zdrada małżeńska jest tak łatwa do udowodnienia, że zdradzający partner może w pewnym momencie stracić kontrolę nad swoim „drugim życiem” i popełnić błąd, który zdemaskuje jego niewierność. Dowodem wskazującym na zdradę małżeńską jest np. opłacenie rzekomego wyjazdu służbowego z konta prywatnego, rezerwacja pobytu w hotelu, którego partner nie będzie w stanie racjonalnie wytłumaczyć, oraz wszelkie wydatki małżonka, o których małżonek nie wiedział i co go w żaden sposób nie dotyczyło. W skompletowaniu powyższych dokumentów możesz również liczyć na moją pomoc jako prywatnego detektywa.
Dotyczy to również dokumentów potwierdzających kompulsywny hazard współmałżonka, w tym kont w kasynach, a także uzgodnień dotyczących nieuzasadnionego roztrwonienia majątku wspólnego lub prowadzenia rozpustnego trybu życia.

Z perspektywy mojej praktyki detektywistycznej do największych nieporozumień między małżonkami dochodzi najczęściej przy podziale majątku małżeńskiego, który następuje po ustaniu małżeństwa. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że z chwilą zawarcia małżeństwa automatycznie powstaje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania. Jeżeli małżonkowie nie zawarli przed ślubem umowy przedmałżeńskiej lub nie wyrażą zgody na podział tego majątku dobrowolnie, wówczas orzeka o powyższym sąd, który w drodze postanowienia procesowego określa rodzaj majątku przypadającego każdemu z małżonków. Do majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa należą między innymi: mieszkanie stron, samochód, nieruchomość, wynagrodzenie i dochody każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku bankowym i emerytalnym, dochody z czynszów, dzierżaw itp.
Jeżeli małżonkowie zawarli umowę i zgadzają się